• Contact icon
  • Login  Register icon
  • Shopping cart icon 0
 
[V2_TopNavigation_Row2 - submenu]

Elektroninės parduotuvės Taisyklės

PDF Atidaryti kaip PDF failą

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Toliau pateikiami terminai, vartojami šiose Taisyklėse ir jų tikslais: 
1.1.    Internetinė parduotuvė (toliau – Parduotuvė) – Pardavėjo paslauga ir internetinė parduotuvė adresu www.e-zepter.lt
1.2.    Klientas – veiksnus fizinis asmuo, gyvenantis Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, arba juridinis asmuo ar organizacija, neturintis (-i) juridinio asmens statuso, kurio (-ios) buveinė yra įkurta anksčiau nurodytoje teritorijoje, galintis (-i) prisiimti įsipareigojimus ir esantis (-i) pirkimo–pardavimo sutarties ar elektroninių paslaugų teikimo sutarties Šalis. 
1.3.    Vartotojas – Klientas, kuris yra fizinis asmuo ir sudaro pirkimo–pardavimo sutartį ar elektroninių paslaugų teikimo sutartį, kai šios elektroninės paslaugos nėra tiesiogiai susijusios su jo ekonomine ar profesine veikla. 
1.4.    Pardavėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Zepter International“, veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, buveinės adresas A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius, registruota LR įmonių rejestre, tvarkomame VĮ Registrų centro (V. Kudirkos g.18, Vilnius) numeriu 067435, PVM mokėtojo kodas LT 115546515, įmonės kodas 111554653.

KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS ADRESAS: A. Goštauto g.40A, Vilnius, LT-03163, tel. (85) 263 61 21
NEMOKAMA TELEFONO LINIJA 8 800 00001
EL. PAŠTO ADRESAI: office@zepter.lt; infolinija@zepter.lt  
INTERNETO SVETAINĖ www.zepter.l

1.5.    Produktai – Pardavėjo Parduotuvėje pateikiamos prekės (produktai), nurodant jų savybes, techninius ir eksploatacinius parametrus bei kainas, kurias Klientas gali užsisakyti Parduotuvėje, išskyrus atvejus, kai Parduotuvės interneto svetainėje nurodoma, kad Produktas nėra parduodamas.
1.6.    Nacionalinis mokesčių mokėtojo identifikacijos numeris – verslo įmonei suteiktas identifikacijos numeris, kurį suteikia atitinkamas įmonės registruotos buveinės šalies organas mokesčių mokėtojo registravimo tikslais.
1.7.    ES PVM kodas – Europos Sąjungos PVM mokėtojo numeris, suteiktas mokesčių mokėtojui operacijoms Europos Bendrijoje atlikti. Jei Parduotuvės Klientas turi galiojantį ir tinkamą ES PVM kodą, Produktų kainos pateikiamos kaip Grynosios produktų kainos (prekėms ir paslaugoms taikomas PVM mokestis – 0 %).  
1.8.     Grynoji produkto kaina, Grynosios produktų kainos – konkretaus Produkto (-ų) grynoji kaina, išreikšta eurais ir pateikiama su prekėms ir paslaugoms taikomu 0 % PVM mokesčiu (verslo įmonėms, kurių buveinė įsikūrusi Europos Sąjungos teritorijoje, ir turinčioms galiojantį ir tinkamą ES PVM kodą).                                                             1.9.    Bendroji produkto kaina, Bendrosios produktų kainos – konkretaus Produkto (-ų) bendroji kaina, išreikšta eurais su įskaičiuotu Lietuvos PVM, taikomu prekėms ir paslaugoms. 
1.10.    Pardavimo kaina – į elektroninį krepšelį įdėtų Produktų visa kaina (grynoji arba bendroji, priklausomai nuo Kliento statuso), įskaitant kitas galimas išlaidas, kurias Klientas privalo sumokėti pagal Taisykles.
1.11.    Užsakymas – tinkamai užpildyta užsakymo forma su atitinkamais Kliento duomenimis, Kliento patvirtinta ir išsiųsta Pardavėjui, spustelėjus mygtuką „Užsakymas įsipareigojant sumokėti“.
1.12.    Pirkimo–pardavimo sutartis – Pardavėjo patvirtintas Užsakymas pagal šių Taisyklių nuostatas. 
1.13.    Elektroninė paslauga – Pardavėjo Klientui Parduotuvėje internetu teikiama elektroninė paslauga. 
1.14.    VIES – Europos Sąjungos PVM informacijos mainų sistema, leidžianti elektroniniu būdu patikrinti Europos Sąjungos teritorijoje registruotų verslo įmonių ES PVM kodo galiojimą.
1.15.    Nenugalimos jėgos aplinkybės (angl. force majeure) – teroristiniai aktai, paskelbti ir nepaskelbti karai, blokados, sukilimai, riaušės, epidemijos, nuošliaužos, žemės drebėjimai, potvyniai, sprogimai ir kiti netikėti išoriniai įvykiai, nepriklausantys nuo Šalių valios, trukdantys visiškai ar iš dalies įvykdyti sutartį (laikinai ar visam laikui) ir kurių nei Pardavėjas, nei Klientas negalėjo pagrįstai bei racionaliai numatyti ir užkirsti jiems kelio ar neutralizuoti jų pasekmių.
1.16.    Darbo dienos – savaitės dienos nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus Lenkijos valstybinių švenčių dienas. 
1.17.    Taisyklės – šios taisyklės.
2.    Šios Taisyklės reglamentuoja Parduotuvės naudojimo taisykles ir sąlygas. Klientas turi laisvą prieigą prie Taisyklių interneto svetainėje www.e-zepter.lt.
3.    Norint naudotis Parduotuve, būtina susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir sutikti su jų sąlygomis. Sutikimas su Taisyklių sąlygomis patvirtinamas registracijos Parduotuvėje metu arba, jei Klientas pasirenka galimybę apsipirkti be registracijos, Užsakymo pateikimo metu. 

II. PARDUOTUVĖS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS

4.    Parduotuvėje teikiamos šios elektroninės paslaugos:
4.1.    Registracijos forma – Pardavėjo Parduotuvėje pateikiama elektroninė forma, kurioje nurodomi duomenys, reikalingi identifikuoti ir užregistruoti Klientą Parduotuvėje, taip pat tiesioginio kontakto būdai, kuriuos nurodo Parduotuvėje užsiregistruoti norintis asmuo ir išsiunčia juos Pardavėjui, kad Klientas būtų užregistruotas Parduotuvėje ir galėtų pradėti naudotis Elektroninių paslaugų paskyra (Parduotuvės interneto svetainėje pateikiama interaktyvioji forma). 
4.2.    Paskyra – Pardavėjo informacinėje sistemoje saugomi duomenys, turintys individualų Kliento nurodytą pavadinimą (prisijungimo vardą, t. y. el. pašto adresą ar telefono numerį) ir slaptažodį. Paskyroje saugomi Kliento pateikti duomenys ir informacija apie sudarytas Pirkimo–pardavimo sutartis. Užsiregistravęs Parduotuvėje, Klientas gali pradėti naudotis Paskyra. Elektroninių paslaugų paskyroje Klientas gali naudotis šiomis funkcijomis: pakeisti slaptažodį, peržiūrėti Pirkimo–pardavimo sutarčių istoriją, detalią jų informaciją ir statusą, sumokėti už Produktus pagal Pirkimo–pardavimo sutartį ir pakeisti mokėjimo formą (jei nebuvo sumokėta anksčiau), pašalinti Paskyrą (atsisakyti Paskyros), duoti ar atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, naudodamas Paskyros įrankius pakeisti savo adreso duomenis. Norėdamas pakeisti kitus duomenis, Klientas turėtų susisiekti su Pardavėju el. pašto adresu office@zepter.lt
4.3.    Užsakymo forma – Parduotuvėje esanti interaktyvioji forma, leidžianti pateikti Užsakymą įdedant Produktus į elektroninį krepšelį, pateikiant Pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti reikalingus duomenis ir nustatant Sutarties sąlygas, t. y. pristatymo ir apmokėjimo būdą. Klientas gali pradėti naudotis Elektronine paslaugų forma kai tik įdeda Produktą į elektroninį krepšelį. Užsakymas pateikiamas Klientui iš eilės atlikus šiuos veiksmus: (1) užpildžius Užsakymo formą ir (2) paspaudus užpildytos Užsakymo formos mygtuką „Užsakyti ir sumokėti“. Kol Klientas nėra patvirtinęs Užsakymo spustelėdamas anksčiau nurodytą mygtuką, Užsakymo formą galima koreguoti (interaktyvioji forma pateikiama Parduotuvės interneto svetainėje). 
5.    Elektroninių paslaugų registracija yra nemokama, vienkartinė ir baigiasi Klientui sukūrus Paskyrą arba Klientui anksčiau nutraukus procesą. 
6.    Vartotojas neturi teisės atsisakyti vykdyti Elektroninių paslaugų registracijos sutartį, jei Pardavėjas visiškai įvykdo šią paslaugą. Išsiųsdamas Registracijos formą Pardavėjui pagal 19.1 punktą, Vartotojas Pardavėjui suteikia leidimą vykdyti Elektroninių paslaugų registraciją.
7.    Paskyros elektroninės paslaugos teikiamos nemokamai ir neribotą laiką. Klientas gali bet kuriuo metu ir nenurodydamas priežasties pašalinti Paskyrą (atsisakyti Paskyros). Tai reiškia Elektroninių paslaugų paskyros sutarties nutraukimą iš Kliento pusės.  
8.    Pardavėjas turi teisę nedelsdamas nutraukti Elektroninių paslaugų paskyros sutartį, jei Klientas iš esmės pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, pvz., pateikia klaidingus savo ar kito asmens duomenis, pateikia neteisėtą turinį, pažeidžiantį visuotinai priimtas socialines normas ir trukdantį darbui ar pernelyg apkraunantį IRT sistemas, pateikia didelį kiekį Užsakymų ir nuolat vengia už juos sumokėti.  
9.    Vartotojas turi teisę nenurodydamas priežasties nutraukti Elektroninių paslaugų paskyros sutartį per 14 dienų nuo sutarties sudarymo, t. y. nuo registracijos Parduotuvėje dienos pagal šių Taisyklių 19 punktą. Siekiant palengvinti nutraukimo procedūrą, Vartotojas, norėdamas nutraukti sutartį, kaip nurodyta anksčiau, turi išsiųsti pranešimą apie sutarties nutraukimą Pardavėjui adresu UAB „Zepter International“, A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius, per nurodytą laikotarpį, ant voko nurodęs„Nutraukimas“ (angl. Withdrawal). Jei Pardavėjas suteikia tokią galimybę, Vartotojas turi teisę nutraukti Elektroninių paslaugų paskyros sutartį elektroniniu būdu – tam pakanka išsiųsti pranešimą per nurodytą laikotarpį. 
10.    Vartotojas gali naudoti pirmą toliau pateiktą šabloną, tačiau tai nėra privaloma. 
11.    Elektroninių paslaugų užsakymo forma yra nemokama, vienkartinė ir baigiasi Klientui išsiuntus Užsakymą pagal 27.1 punktą arba Klientui anksčiau nutraukus užsakymo procesą.
12.    Vartotojas neturi teisės atsisakyti vykdyti Elektroninių paslaugų užsakymo sutartį, jei Pardavėjas visiškai įvykdo šią paslaugą. Spustelėdamas mygtuką „Užsakyti ir sumokėti“, Vartotojas suteikia Pardavėjui leidimą vykdyti Elektroninių paslaugų užsakymą.  
13.    Pardavėjas įsipareigoja tinkamai suteikti Elektronines paslaugas ir atsako už jų neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, tačiau Pardavėjas nėra atsakingas už neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas Elektronines paslaugas dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių. 
14.    Skundus dėl Pardavėjo Elektroninių paslaugų teikimo Klientas gali pateikti Pardavėjui raštu adresu UAB „Zepter International“, A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius, arba elektroniniu būdu – el. paštu office@zepter.lt    
15.    Skunde rekomenduojama nurodyti Kliento vardą ir pavardę arba įmonės pavadinimą, kontaktinę informaciją bei pateikti skundo aprašymą ir priežastis. Ankstesniame sakinyje pateikti reikalavimai Vartotojui yra tik rekomendaciniai ir jų neįvykdymas neturi įtakos skundo nagrinėjimui.  
16.    Pardavėjas įsipareigoja išnagrinėti skundą per 14 dienų nuo jo gavimo. 

III. NAUDOJIMOSI PARDUOTUVE TAISYKLĖS

17.    Norėdamas naudotis Parduotuve, Klientas turi turėti: 
17.1.    Interneto naršyklę, palaikančią SSL protokolą;
17.2.    Prieigą prie interneto tinklo;
17.3.    Elektroninio pašto paskyrą – el. pašto adresą.
18.    Parduotuve naudojamasi tokiu būdu:
18.1.    Užsiregistruojant Parduotuvėje 19–22 punktuose aprašyta tvarka;
18.2.    Prisijungus – naudojant Elektroninių paslaugų paskyrą;
18.3.    Neprisijungus – pateikiant Užsakymą naudojant Parduotuvės Užsakymo formą. 
19.    Parduotuvėje užsiregistruojama iš eilės atliekant toliau nurodytus veiksmus: 
19.1.    Klientas išsiunčia tinkamai ir teisingai užpildytą Registracijos formą, naudodamasis Parduotuvėje pateiktais įrankiais;
19.2.    Pardavėjas el. paštu išsiunčia Klientui prašymą patvirtinti registraciją spustelint nuorodą laiške;
19.3.    Pardavėjas patvirtina Kliento registraciją pranešimu interneto svetainėje, į kurią Klientas nukreipiamas spustelėjus 19.2 punkte minėtą nuorodą.
20.    Patvirtinus registraciją, kaip nurodyta 19.3 punkte, Klientas yra užregistruojamas Parduotuvėje ir gali naudotis Elektroninių paslaugų paskyra. Klientas Registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu gauna sudarytos Elektroninių paslaugų paskyros sutarties patvirtinimą, kuriame pateikiama įstatymų nustatyta informacija. Patvirtinime nurodomos pagrindinės paslaugos ir informacija apie Vartotojo teises nutraukti Elektroninių paslaugų paskyros sutartį per 14 dienų nuo Elektroninių paslaugų paskyros sutarties sudarymo. Informacija pateikiama patvariojoje laikmenoje ar apsaugotame PDF formato dokumente. Ši informacija laikoma Elektroninių paslaugų paskyrossutarties sudarymo patvirtinimu ir gali būti pakeista tik aiškiu Kliento ir Pardavėjo susitarimu. 
21.    Verslo įmonės statusą turintis Klientas, kurio registruota buveinė yra Europos Sąjungos teritorijoje, Parduotuvėje užsiregistruoti gali tik tuomet, jei Registracijos formoje nurodo savo nacionalinį mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį ir (arba) ES PVM mokėtojo kodą. Jei pateikiamas ES PVM mokėtojo kodas, registracija Parduotuvėje patvirtinama tik patikrinus ES PVM mokėtojo kodą VIES sistemoje. Patikrinimas atliekamas registracijos metu ir Klientas informuojamas apie patikrinimo rezultatus ne vėliau, nei spustelėjus mygtuką „Užsiregistruoti“. Užsiregistravus Parduotuvėje, ES PVM kodas tikrinamas VIES sistemoje kiekvieną kartą Klientui prisijungus prie Paskyros 29 punkte nurodyta tvarka, taip pat pateikiant Užsakymus naudojantis Paskyros elektroninėmis paslaugomis.  
22.    Registracijos formos su pažymėtu laukeliu, patvirtinančiu, kad Klientas susipažino su Taisyklėmis, išsiuntimas reiškia, kad: 
22.1.    Klientas patvirtina, jog susipažino su Taisyklių turiniu, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis;
22.2.    Klientas suteikia leidimą tvarkyti reikiamus Registracijos formoje pateiktus asmens duomenis Paskyros naudojimo tikslais, jei Užsakymai pateikiami per Paskyrą, taip pat Pirkimo–pardavimo sutarties įvykdymo tikslais, taip pat perduoti juos asmenims, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdydamas Pirkimo–pardavimo sutartis, ir siekiant įgyvendinti teisėtus Pardavėjo tikslus;
22.3.    Klientas patvirtina, kad visa informacija ir duomenys, pateikti registracijos metu, yra teisingi ir jiems pasikeitus bus nedelsiant atnaujinti Paskyroje. 
23.    Pažymėti papildomi laukeliai siunčiamoje Registracijos formoje reiškia, kad:
23.1.    Klientas sutinka, kad būtų tvarkomi Pardavėjui Registracijos formoje pateikti jo asmens duomenys Pardavėjo Produktų ir paslaugų rinkodaros tikslais;
23.2.    Klientas sutinka gauti reklaminę informaciją apie Pardavėjo Produktus ir paslaugas Registracijos formoje nurodytu Kliento el. pašto adresu;
23.3.    Klientas sutinka, kad Registracijos formoje pateikti jo duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais pasitelkiant automatines sistemas (pvz., el. pašto ir SMS pranešimus, siunčiamus be tiesioginio žmogaus dalyvavimo) ir telekomunikacijų priemones (pvz., telefoną, kompiuterį). 
24.    Pardavėjas pasilieka teisę patikrinti pasikeitusius duomenis ar Kliento Registracijos formoje pateiktus duomenis. Pardavėjas gali atsisakyti sudaryti Elektroninių paslaugų paskyros sutartį, jei Registracijos forma yra užpildyta netinkamai, ypač jei formoje pateikti neteisingi ar ne visi Kliento ar kito asmens duomenys. Jei Pardavėjas atsisako sudaryti Elektroninių paslaugų paskyros sutartį, Pardavėjas nedelsdamas apie tai informuoja Klientą Registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu. Jei keisdamas duomenis Klientas pateikia klaidingus ar ne visus savo ar kito asmens duomenis, Pardavėjas gali nutraukti Elektroninių paslaugų paskyrossutartį 8 punkte nurodyta tvarka. Klientas apie tai informuojamas jo nurodytu el. pašto adresu. 
25.    Jei Klientas nusprendžia pirkti naudodamas Elektroninių paslaugų paskyrą, prisijungus prie sistemos Klientui automatiškai pateikiama užsakymo forma.
26.    Jei Klientas nusprendžia pirkti neprisijungęs prie sistemos, spustelėjus mygtuką „Tęsti be prisijungimo“, Klientui automatiškai pateikiama užsakymo forma. 

IV. PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

27.    Pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma toliau nurodyta tvarka:
27.1.    Klientas išsiunčia tinkamai ir teisingai užpildytą Užsakymo formą, naudodamasis Parduotuvėje pateiktais įrankiais, ir patvirtina ją spustelėdamas mygtuką „Užsakyti ir sumokėti“ – tai laikoma pasiūlymu Pardavėjui sudaryti Pirkimo–pardavimo sutartį pagal šių Taisyklių nuostatas.
27.2.    Spustelėjus mygtuką „Užsakyti ir sumokėti“ Kliento nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas Pardavėjo patvirtinimas apie pasiūlymo priėmimą. 
28.    Gavus patvirtinimą, kaip nurodyta 27.2 punkte, laikoma, kad Pirkimo–pardavimo sutartis sudaryta pagal 32 punktą. Klientas gauna anksčiau nurodytą patvirtinimą, kuriame pateikiama įstatymų nustatyta informacija, taip pat pagrindinė informacija apie paslaugas ir Vartotojo teisę nutraukti sutartį per 14 dienų nuo Produktų gavimo dienos. Patvirtinimas pateikiamas patvariojoje laikmenoje ar apsaugotame PDF formato dokumente. Ši informacija laikoma Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo patvirtinimu ir gali būti pakeista tik aiškiu Kliento ir Pardavėjo susitarimu. 
29.    Jei užsakymą pateikia verslo įmonės statusą turintis Klientas, kurio registruota buveinė yra Europos Sąjungos teritorijoje ir kuris Užsakymo formoje ar Registracijos formoje registruodamasis Parduotuvėje nurodė savo ES PVM mokėtojo kodą, tai ES PVM mokėtojo kodas yra tikrinamas VIES sistemoje kiekviename užsakymo etape, o Klientas informuojamas apie patikrinimo rezultatus ne vėliau, nei spustelėjus mygtuką „Užsakyti ir sumokėti“. Klientas gali pirkti Produktus Grynąja kaina (be PVM) tik tuomet, jei gaunamas teigiamas ES PVM mokėtojo kodo patvirtinimas VIES sistemoje.    
30.    Užsakymo formos su pažymėtu laukeliu, patvirtinančiu, kad Klientas susipažino su Taisyklėmis, išsiuntimas reiškia, kad: 
30.1.    Klientas patvirtina, jog susipažino su Taisyklių turiniu, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis;
30.2.    Klientas suteikia leidimą tvarkyti reikiamus Užsakymo formoje pateiktus asmens duomenis Pirkimo–pardavimo sutarties įvykdymo tikslais, taip pat perduoti juos asmenims, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdydamas Pirkimo–pardavimo sutartis, ir siekiant įgyvendinti teisėtus Pardavėjo tikslus;
30.3.    Klientas patvirtina, kad visa informacija ir duomenys, pateikti užsakymo teikimo metu, yra teisingi.
31.    Kliento Užsakymo formoje įrašytos užsakymo pastabos nėra privalomos Pardavėjui, tačiau esant galimybei Pardavėjas į jas atsižvelgia.  
32.    Pardavėjas pasilieka teisę patikrinti Kliento Užsakymo formoje pateiktus duomenis. Pardavėjas gali atsisakyti sudaryti Pirkimo–pardavimo sutartį, jei Užsakymo forma yra netinkamai užpildyta, ypač jei formoje pateikti neteisingi ar ne visi Kliento ar kito asmens duomenys. Jei Pardavėjas atsisako sudaryti Pirkimo–pardavimo sutartį, Pardavėjas nedelsdamas apie tai informuoja Klientą Užsakymo formoje nurodytu el. pašto adresu, o jei Klientas naudojasi Elektroninių paslaugų paskyra – taip pat ir joje.
33.    Jei Klientas į elektroninį krepšelį įdeda didesnį Produktų kiekį nei yra Parduotuvėje, Pardavėjas nedelsdamas apie tai informuoja Klientą ne vėliau nei užsakymo patvirtinimo metu spustelint mygtuką „Užsakyti ir sumokėti“. Tokiu atveju Klientas gali sumažinti Produktų skaičių pateiktoje užsakymo formoje iki Parduotuvėje esančio skaičiaus arba atsisakyti pirkti Produktus.
34.    Užsakymai gali būti pateikiami bet kuriuo metu. Jei užsakymas pateikiamas šeštadienį, sekmadienį arba valstybinių švenčių dienomis, sutarties sąlygos, susijusios su Pirkimo–pardavimo sutarties įgyvendinimu, įsigalioja pirmąją Darbo dieną po minėtų dienų. 
35.    Klientas gauna informaciją apie esamą Pirkimo–pardavimo sutarties būseną nurodytu el. pašto adresu, o jei Klientas naudojasi Elektroninių paslaugų paskyra – taip pat ir joje. 

V. PARDAVIMO KAINOS SUMOKĖJIMAS

36.    Pardavimo kaina gali būti sumokėta per mokėjimų sistemą Paysera arba pavedimu į vieną iš mūsų atsiskaitomųjų sąskaitų. 
 
VI. PRODUKTŲ PRISTATYMAS IR IŠDAVIMAS

37.    Išskyrus 40 punktą, Produktai realizuojami Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje ir kurjerių pristatomi Užsakymo formoje nurodytu adresu per 7 darbo dienas nuo mokėjimo gavimo iš elektroninių mokėjimų operatoriaus.
38.    Pardavimo kaina yra visa Produktų kaina (bendroji ar grynoji).
39.    Klientas patvirtina siuntos pristatymą važtaraštyje. Prieš patvirtinant siuntos pristatymą, Klientas turi patikrinti, ar siunta nėra pažeista, ir pasirašyti važtaraštį. Taip pat rekomenduojama patikrinti siuntos turinį. Radus sugadintų Produktų ar Produktų kiekio neatitikimą, vadovaujamasi IX skyriaus „Skundai ir garantijos“ nurodymais. Kartu su Produktais Pardavėjas pateikia Klientui visus reikiamus dokumentus, taip pat apskaitos dokumentus. 
40.    Produktai pristatomi tik toje teritorijoje, kurioje yra Kliento buveinė ar registracijos adresas.
41.    Produktai pristatomi tik darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.
42.    Jei pakuočių dydis viršija europadėklo dydį ir (arba) siuntos svoris viršija 31,5 kg. Pardavėjas pasilieka teisę Produktus pristatyti keliose pakuotėse. 
43.    Nusipirkus vandens valymo sistemą, ją įrengia Pardavėjo vietos specialistas, suderinęs įrengimo laiką su Klientu.

VII. PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

44.    Pardavėjas deda visas pastangas teikti aukščiausios kokybės paslaugas ir įsipareigoja korespondenciją laikyti slapta bei imtis priemonių apsaugoti tarnybinę stotį nuo neteisėtos prieigos. 
45.    Pardavėjas įsipareigoja saugoti asmens duomenis pagal galiojančius įstatymus, ypač pagal duomenų apsaugos įstatymą.  
46.    Pardavėjas pasilieka teisę laikinai išjungti tarnybinę stotį duomenų išsaugojimo ar atnaujinimo tikslais. Dėl tokių techninių priežasčių Parduotuve gali būti neįmanoma naudotis ne ilgiau nei 24 valandas ir ne dažniau nei kartą per mėnesį. 
47.    Klientas įsipareigoja naudotis Parduotuve pagal galiojančius įstatymus, šių Taisyklių nuostatas ir ypač neskelbti neteisėto, visuotinai priimtas socialines normas pažeidžiančio, darbą trukdančio ar IRT sistemas pernelyg apkraunančio turinio Parduotuvės interneto svetainėje. 
48.    Pardavėjas neprisiima atsakomybės: 
48.1.    Jei tampa neįmanoma naudotis Parduotuve dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių;
48.2.    Už neteisėtą ar šių Taisyklių nuostatas pažeidžiantį Kliento naudojimąsi Parduotuve ar Elektroninių paslaugų paskyra, taip pat už bet kokias iš to kylančias pasekmes;
48.3.    Jei Klientas trečiosioms šalims atskleidžia el. pašto adresą, telefono numerį ar slaptažodį, kurį naudoja norėdamas prisijungti prie sistemos;
48.4.    Už slaptažodžio ir asmeninių duomenų atskleidimą įgaliotam asmeniui pagal atitinkamus įstatymus;
48.5.    Už duomenų neperdavimą ar lėtą perdavimą dėl Kliento įrangos techninių apribojimų;
48.6.    Už atsisakymą priimti apmokėjimą už Produktus iš trečiosios šalies. 
49.    Jei Klientas neprisimena prieigos prie Paskyros slaptažodžio, jis gali pasinaudoti Parduotuvėje siūloma slaptažodžio priminimo procedūra. 
50.    Jei Klientas praranda prieigos prie Paskyros slaptažodį ar sužino apie neteisėtą prisijungimą prie Paskyros, Klientas turi nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją el. pašto adresu office@zepter.lt. Prieigos apribojimas įsigalioja nuo momento, kai Pardavėją pasiekia pranešimas apie tai ir Pardavėjas susipažįsta su jo turiniu. Kol pranešimas apie prieigos apribojimą nepasiekė Pardavėjo, Pardavėjas neprisiima atsakomybės už jokius neteisėtus veiksmus, atliktus trečiajai šaliai naudojant Paskyrą ir prarastą Kliento slaptažodį. Jei netaikoma išimtis pagal pirmąjį šio punkto sakinį, Pardavėjas neprisiima atsakomybės už Kliento patirtą žalą, išskyrus žalą, atsiradusią dėl tyčinių Pardavėjo veiksmų ar didelio aplaidumo.
51.    51 punkte nurodyto prieigos apribojimo atveju Pardavėjas blokuoja Paskyrą ir pradeda tyrimo procedūrą, kurios metu patikrinami Paskyroje atlikti veiksmai po pranešimo apie prieigos apribojimą. Pardavėjas nedelsdamas informuoja Klientą apie šios procedūros rezultatus Kliento el. pašto adresu. 

VIII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

52.    Asmens duomenų tvarkytojas yra Pardavėjas.
53.    Asmens duomenys pateikiami savanoriškai 22.2, 23 ir 30.2 punktuose nurodytiems tikslams, tačiau Pardavėjas reikalauja pateikti asmens duomenis siekiant įvykdyti Pirkimo–pardavimo sutartį ir naudotis Elektroninių paslaugų Paskyra. 
54.    Pardavėjas patvirtina, kad Klientas, pateikęs asmens duomenis Pardavėjui, turi teisę peržiūrėti ir pakeisti savo asmens duomenis, taip pat valdyti jų tvarkymą, t. y. reikalauti patikslinti, atnaujinti ar pataisyti asmens duomenis, laikinai ar visam laikui sustabdyti jų tvarkymą ar juos pašalinti, jei duomenys yra neišsamūs, klaidingi, gauti pažeidžiant įstatymus arba nėra reikalingi tam tikslui, kuriam buvo gauti. Jei Pardavėjas tvarko Kliento asmens duomenis teisiškai pagrįstais tikslais, Klientas turi teisę pateikti motyvuotą raštišką prašymą nutraukti asmens duomenų tvarkymą atsižvelgiant į jo ypatingą padėtį, o jei teisiškai pagrįsti tikslai yra rinkodaros tikslai – nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi. 
55.    Klientas turi teisę bet kuriuo metu apskųsti 23 punkte nurodytus sutikimus. Klientas gali atšaukti sutikimus, naudodamas Paskyroje esančius įrankius, o 23.2 ir 23.3 punktuose nurodytus sutikimus – ir Pardavėjo elektroniniuose laiškuose nurodytas priemones.  
56.    Be to, Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti 22.2 punkte nurodytą sutikimą. Jį atšaukdamas Klientas nutraukia Elektroninių paslaugų paskyros sutartį ir toliau nebegali naudotis Paskyra. Klientas gali atšaukti sutikimą, naudodamas Paskyroje pateiktus įrankius. 
57.    Jei Vartotojo statusą turintis Klientas turi teisę į griežtesnę asmens duomenų apsaugą pagal vietos įstatymus, tokiam Klientui taikomi vietos įstatymai. 

IX. SKUNDAI IR GARANTIJOS

58.    Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Klientui Produktus be fizinių ar teisinių trūkumų. Pagal Civilinio kodekso nuostatas dėl numanomos garantijos Pardavėjas yra atsakingas Klientui, jei Produktas turi fizinių ar teisinių trūkumų.  
59.    Be to, Pardavėjas (garantijos davėjas) suteikia garantiją, kuri užtikrina gerą jo parduodamų Produktų kokybę ir tinkamą veikimą, išskyrus Produktus ar jų dalis, nurodytus garantiniame talone.
60.    Jei garantiniu laikotarpiu ar Pardavėjo atsakomybės už numanomą garantiją laikotarpiu Klientas nustato Produktų trūkumų, Klientas, vadovaudamasis atitinkamos teisinės institucijos taisyklėmis, pateikia skundą savo buveinės ar registracijos šalies aptarnavimo centrui (aptarnavimo centrų sąrašas pateikiamas Parduotuvės interneto svetainėje) arba, jei jo šalyje nėra aptarnavimo centrų, Pardavėjo biurui (Pardavėjo biurų sąrašas pateikiamas Parduotuvės interneto svetainėje) Klientų aptarnavimo centro telefonu ar el. pašto adresu office@zepter.lt.
61.    Norėdamas pateikti skundą, Klientas gali panaudoti skundo formą, pateikiamą Parduotuvės interneto svetainėje. Ją taip pat galima rasti Pardavėjo klientų aptarnavimo centruose. Jei Klientas nenaudoja tokios skundo formos, Klientui rekomenduojama suformuluoti skundą taip, kad Pardavėjas galėtų jį išnagrinėti. Ankstesniame sakinyje pateikti reikalavimai Vartotojui yra tik rekomendaciniai ir jų neįvykdymas neturi įtakos skundo nagrinėjimui. Klientas grąžina trūkumų turinčius Produktus į artimiausią aptarnavimo centrą, prieš tai telefonu suderinęs su Pardavėju pristatymo laiką.   
62.    Išnagrinėjus skundą, Klientas įsipareigoja atsiimti Produktą, grąžinamą Pardavėjo sąskaita, ne vėliau nei per 14 dienų nuo pirmojo pranešimo apie galimybę atsiimti Produktą. Pardavėjas apie tai informuoja skundo pateikimo metu suderintu būdu.
63.    Pardavėjas įsipareigoja informuoti Klientą apie skundo nepagrįstumą per 14 dienų nuo skundo gavimo. Jei pripažįstama, kad Kliento skundas yra pagrįstas, jis išnagrinėjamas per 21 dieną nuo skundo ir Produktų pateikimo Pardavėjui, išskyrus atvejus, kai šalys nustato kitą pagrįstą terminą, kuris nesukelia didelių nepatogumų Klientui.  

X.   PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS

64.    Vartotojas turi teisę nenurodydamas priežasčių nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį per 14 dienų nuo Produktų gavimo dienos. Siekiant palengvinti nutraukimo procedūrą, vartotojas, norėdamas pasinaudoti šia sutarties nutraukimo teise, turi išsiųsti pranešimą apie sutarties nutraukimą šiuo adresu UAB „Zepter International“, A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius, per nurodytą laikotarpį, ant voko nurodęs „Nutraukimas“ (angl. Withdrawal). Jei Pardavėjas suteikia tokią galimybę, Vartotojas turi teisę nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį elektroniniu būdu – tam pakanka išsiųsti pranešimą per nurodytą laikotarpį. 
65.    Vartotojas gali naudoti antrą toliau pateiktą šabloną, tačiau tai nėra privaloma.
66.    Vartotojas neturi teisės nutraukti Pirkimo–pardavimo sutarties, jei jos objektas yra sandarioje pakuotėje pristatomi Produktai (pvz., kava, kosmetika, maisto papildai) ir jei Produkto pakuotė buvo atidaryta po jo pristatymo. Jei pakuotė buvo atidaryta, toks Produktas negali būti grąžinamas dėl higienos ar sveikatos apsaugos priežasčių. 

XI. GRĄŽINIMAS

67.    Jei Vartotojas pasinaudoja teise nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį, šalys įsipareigoja atsilyginti tarpusavyje per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties nutraukimą pateikimo Pardavėjui. Vartotojas įsipareigoja savo sąskaita grąžinti Produktus pardavėjui, o jei Produktai yra tokie, kaip nurodyta 67 punkte, Vartotojas įsipareigoja grąžinti juos neatidarytoje pakuotėje. Pardavėjas gali sulaikyti pinigų grąžinimą tol, kol nebus grąžinti Produktai ar Klientas nepateiks įrodymų, kad jie buvo išsiųsti, priklausomai nuo to, kas įvyksta pirmiau.  
68.    Pardavėjas grąžina pinigus tokiu pat būdu, kokiu Vartotojas atsiskaitė už sandorį (grynaisiais pinigais, pervedimu), išskyrus atvejus, kai Klientas aiškiai sutinka su kitokiu grąžinimo būdu. Klientas neturi patirti jokių išlaidų, susijusių su tokiu pinigų grąžinimu.

XI. SKUNDAI DĖL PARDUOTUVĖS VEIKIMO 

69.    Klientas gali pateikti raštišką skundą dėl Parduotuvės veikimo Pardavėjo adresu UAB „Zepter International“, A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius, ar el. paštu office@zepter.lt.  
70.    Skunde rekomenduojama nurodyti Kliento vardą ir pavardę arba įmonės pavadinimą, kontaktinę informaciją ir pateikti skundo aprašymą bei priežastis. Ankstesniame sakinyje pateikti reikalavimai yra tik rekomendaciniai ir jų neįvykdymas neturi įtakos skundo nagrinėjimui.  
71.    Pardavėjas įsipareigoja išnagrinėti skundą per 14 dienų nuo jo gavimo. 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

72.    Pardavėjas pasilieka teisę keisti Taisykles pasikeitus įstatymų nuostatoms arba siekiant pagerinti Parduotuvės veikimą, taip pat siekiant apsaugoti Kliento teises ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui. 
73.    Taisyklių pakeitimai įsigalioja per 76 ir 77 punktuose nurodytą laikotarpį. 
74.    Pardavėjas paskelbia naujas Taisykles Parduotuvės interneto svetainėje. Taisyklės įsigalioja po 14 dienų nuo jų paskelbimo. Klientai, kurie registruojasi Parduotuvėje laikotarpiu nuo naujų Taisyklių paskelbimo iki jų įsigaliojimo, įsipareigoja registracijos metu susipažinti ir patvirtinti sutikimą su Taisyklėmis, kurios galioja registracijos metu, ir su naujosiomis Taisyklėmis. 
75.    Jei Klientas naudojasi Elektroninių paslaugų paskyra, Pardavėjas Kliento registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu išsiunčia Klientui naująsias Taisykles ir prašymą patvirtinti jas elektroniniu būdu. Naujosios Taisyklės įsigalioja po 14 dienų nuo Taisyklių išsiuntimo tokiu būdu. Jei Klientas nesutinka su naujosiomis Taisyklėmis, Klientas įsipareigoja nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo jų gavimo, komunikacijos priemonėmis informuoti Pardavėją, kad jis nesutinka su naujosiomis Taisyklėmis. Nesutikimas su naujosiomis Taisyklėmis reiškia atsisakymą naudotis Paskyra. Jei per nurodytą laikotarpį Klientas neinformuoja Pardavėjo apie nesutikimą su Taisyklėmis, laikoma, kad Klientas su jomis sutinka. 
76.    Taisyklių pakeitimai netaikomi Užsakymo formoms, kurios buvo tinkamai pateiktos Pardavėjui pagal 30.1 punktą prieš įsigaliojant naujosioms Taisyklėms.  
77.    Visi elektroniniai Šalių pranešimai siunčiami paskutiniuoju pagal Taisykles Šalies nurodytu el. pašto adresu.
78.    Bendrovė teikdama paslaugas vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo, Mažmeninės prekybos taisyklėmis bei vėlesnių jų redakcijų nuostatomis ir kitais galiojančiais teisės aktais.
79.    Šiose Taisyklėse neaptartiems klausimams taikomi Lietuvos teritorijoje galiojantys įstatymai, išskyrus klausimus, susijusius su Vartotojais, kuriems taikomi jų registracijos vietoje galiojantys įstatymai.
80.    Ginčai, kylantys dėl šių Taisyklių ar susiję su jomis, sprendžiami teisme pagal Pardavėjo buveinės vietą, išskyrus ginčus su Vartotojais, sprendžiamus teisme pagal Vartotojo registracijos vietą.
81.    Esant neatitikimui tarp Taisyklių anglų kalba ir Taisyklių vertimo, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba.
82. Vartotojas turi galimybę spręsti ginčus ir teikti pretenzijas ne teismo keliu. Detali informacija apie šias procedūras bei jų taisykles pateikiama regioninių ir Europos vartotojų, visuomeninių organizacijų apsaugos institucijose, kurių paskirtis – apsaugoti vartotojus. Atsiradus Europos interneto ginčų nagrinėjimo internetu platformai, Vartotojai taip pat galės naudotis šiuo neteisminiu būdu spręsti ginčus ir teikti pretenzijas.
83.    Šios Taisyklės įsigalioja 2023-01-01.


 

 
Šablonas Nr. 1
ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ PASKYROS SUTARTIES NUTRAUKIMO FORMOS PAVYZDYS 
(formą būtina užpildyti ir išsiųsti tik tuo atveju, jei norima nutraukti Elektroninių paslaugų paskyros sutartį)

…………………………………................                         UAB „Zepter International“
     (Vartotojo vardas ir pavardė)                                A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius


………………………………….                         
       (Vartotojo adresas)

Šiuo raštu informuoju apie Elektroninių paslaugų paskyros sutarties, sudarytos (data) ………………., nutraukimą.


…………………………………….                                      …………………………………….
             (Vieta, data)                                                                    (Vartotojo parašas)

 
Šablonas Nr. 2

 
PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO FORMOS PAVYZDYS
(prašome užpildyti ir išsiųsti formą tik tuo atveju, jei norite nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį)


…………………………………                           UAB „Zepter International“
 (Vartotojo vardas ir pavardė)                      A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius

    
………………………………… 
       (Vartotojo adresas)


Šiuo raštu informuoju apie Pirkimo–pardavimo sutarties Nr. ............, sudarytos (data) ………………. nutraukimą. 

    
…………………………………                                            ………………………………… 
             (Vieta, data)                                                                   (Vartotojo parašas)
 
 
 
 

Slapukai

Ši svetainė naudoja slapukus, kad Jūsų naršymas internete būtų patogus, veiksmingas ir saugus. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie yra saugomi Jūsų kompiuterio sistemoje, kad būtų galima visas galimybes, esančias mūsų internetinėje parduotuvėje, naudoti optimaliai. Mes aiškiai pabrėžiame, kad kai kurie iš šių slapukų yra persiunčiami iš mūsų serverio į Jūsų kompiuterio sistemą - "sesijos slapukai". Šie slapukai automatiškai ištrinami iš standžiojo disko sesijos pabaigoje Slapukų politika .

Zepter logotype Prekė įdėta į Jūsų pirkinių krepšelį! Bags Eiti į kasą