Facebook widget
 • Pašalinti
  Sutikti
  Atšaukti
  Bendra suma: € 0,00
Atidaryti kaip PDF failą
Klubo ,,Club Live 100“ Nuostatos ir Sąlygos

Apibrėžimai

 1. Sąvokų, naudojamų šiose Nuostatose ir Sąlygose, reikšmės yra tokios (išimtis – žemiau nurodytas 2 punktas): 
ClubLive100 (toliau: „Programa” arba „ClubLive100”) –  lojalumo programa, sudaryta klientams programos sudarytojo, kurios tikslas yra nemokamas, savanoriškas produktų reklamavimas bei populiarinimas, siūlant Nariams privilegijas, apibrėžtas šiose Nuostatose ir Sąlygose.
Programos sudarytojas (Toliau: “Sudarytojas”) – Uždaroji akcinė bendrovė „Zepter International“, veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, buveinės adresas A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius, registruota LR įmonių rejestre, tvarkomame VĮ Registrų centro (V. Kudirkos g.18, Vilnius) numeriu 067435, PVM mokėtojo kodas LT 115546515, įmonės kodas 111554653, tel. (85) 263 61 21 (bendras), 8 800 00001 (nemokama infolinija), el. paštas: office@zepter.lt, tinklalapis: www.zepter.lt.
Narys – Klientas, kuris prisijungia prie programos, vadovaudamasis Nuostatomis ir Sąlygomis ir Internetinės Parduotuvės Taisyklėmis.
Internetinė Parduotuvė (toliau: „Parduotuvė”) – paslauga ir internetinė parduotuvė, pasiekiama adresu www.e-zepter.lt, kuriai vadovauja Sudarytojas, remdamasis Internetinės Parduotuvės Taisyklėmis Parduotuvės tinklalapyje (toliau: “Parduotuvės Taisyklės”).
 
Nariams Taikoma Kaina – sumažinta Parduotuvėje nurodyta mažmeninė kaina kiekvienam Nario Parduotuvėje įsigyjamam Produktui, nustatyta remiantis Parduotuvės Taisyklėmis. Nariams Taikoma Kaina negali būti taikoma kartu su kitais rinkodaros veiksmais. Nariams Taikoma Kaina gali būti naudojama tik tokiu būdu, kuris nurodytas Nuostatose ir Sąlygose.
Rinkodaros veiksmas – Bet koks Sudarytojo vykdomas su rinkodara ar reklama susijęs veiksmas, įskaitant konkursus, skiriamus išimtinai arba ir Nariams, kuriems numatomos specialios dalyvavimo sąlygos, įskaitant Produktų kainos nustatymo taisykles ir kuomet yra nurodomas jų galiojimo laikas. Rinkodaros veiksmai nejungiami su Nariams Taikoma Kaina.
Nuostatos ir Sąlygos – Šiame dokumente  išdėstytos Nuostatos ir Sąlygos, apibrėžiančios Programos veikimo principus, konkrečiai – Narių ir Sudarytojo įsipareigojimus.


2. Sąvokos, neapibrėžtos aukščiau esančiame 1 punkte ir neišskirtos didžiąja raide, išlaiko      reikšmę, kuri joms priskiriama Parduotuvės Taisyklėse. 

 
II. Prisijungimo prie Programos sąlygos ir asmeninių duomenų atnaujinimo taisyklės
 1. Klientas, norintis tapti Nariu, gali prisijungti prie Programos, pasinaudodamas įrankiais Parduotuvės tinklalapyje, pateikdamas visus reikalaujamus duomenis ir priimdamas ten pateikiamas Nuostatas ir Sąlygas. Pabaigęs registracijos procesą, prie Programos prisijungiantis klientas įgauna Nario statusą. Tuo pat metu narys į registracijos metu nurodytą elektroninio pašto adresą gauna laišką patvirtinantį narystės sutartį, kuriame pateikiama teisiškai privaloma pateikti informacija. Narys taip pat gauna registracijos metu galiojančias Nuostatas ir Sąlygas. Įsigaliojusios narystės sutarties patvirtinimas saugomas patvariu formatu – apsaugotu PDF failu – ir gali būti pakeistas tik esant aiškiam susitarimui tarp Nario ir Sudarytojo.
 2. Visi duomenys, kuriuos Narys pateikia registruodamasis į Programą turi būti teisingi ir išsamūs.
 3. Įvykus bet kokiems duomenų, pateiktų jungiantis prie Programos, pasikeitimams, Narys turėtų nedelsiant pakoreguoti duomenis naudodamasis įrankiais, prieinamais Paskyroje. 
 4. Sudarytojas neprisiima atsakomybės dėl galimų pasekmių Nariui nepakoregavus savo duomenų. Sudarytojas neprisiima atsakomybes už jokias pasekmes, kuomet yra pateikiami neteisingi, neišsamūs duomenys arba kuomet Narys pateikia kito asmens duomenis. 
 
III. Duomenų rinkimas bei apdorojimas
 1. Prisijungdamas prie ClubLive100 Narys priima Nuostatose ir Sąlygose išdėstytas nuostatas ir savanoriškai – tam, kad galėtų tinkamai susipažinti su programa – pateikia: (i) asmeninius duomenis – jei tai fizinis asmuo – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir valstybę arba (ii) rekvizitus – jei tai įmonė – įmonės pavadinimą, elektroninio pašto adresą ir valstybę, ir taip pat išreiškia sutikimą, kad šie duomenys būdų Sudarytojo apdoroti siekiant įgyvendinti Programą, tai yra – pasinaudoti Nariui priklausančiomis ryšio priemonėmis, kad Narys, naudojant automatinę pranešimų sistemą, gautų informaciją apie Programą į pateiktą elektroninio pašto adresą.
 2. Sudarytojas yra duomenų, kuriuos narys pateikė siekdamas prisijungti prie programos, administratorius.
 3. Sudarytojas apdoros Nario pateiktus ir Nario patvirtinimu leistus apdoroti asmeninius duomenis, kad tinkamai įgyvendintų ClubLive100, įskaitant ir tai, kad Sudarytojas gali pasidalinti šiais duomenimis su trečiosiomis šalimis, kurios bendradarbiauja su Sudarytoju įgyvendinant Programą.
 4. Sudarytojas paskelbia, kad Narys, pateikęs Sudarytojui savo asmeninius duomenis, turi teisę peržiūrėti ir redaguoti savo asmeninius duomenis ir kontroliuoti jų apdorojimą, tai yra: reikalauti papildyti, atnaujinti ar pataisyti asmeninius duomenis, laikinai arba visam laikui sustabdyti jų apdorojimą arba juos ištrinti, jei yra neišsamūs, klaidingi, buvo surinkti pažeidžiant įstatymus arba nėra būtini įgyvendinti tikslui, dėl kurio buvo surinkti. Tais atvejais, kuomet Sudarytojas apdoroja Nario asmeninius duomenis remdamasis teisiniu pagrindu, Narys turi teisę pateikti motyvuotą reikalavimą raštu dėl jo asmeninių duomenų apdorojimo nutraukimo, jei to reikalauja jo specialus atvejis, o tuo atveju, jei Sudarytojas ketina dėl pagrįstos priežasties apdoroti duomenis rinkodaros tikslams, Narys turi teisę pareikšti prieštaravimą.
 5. Narys turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo anksčiau išreikštą sutikimą dėl asmeninių duomenų apdorojimo, siekiant įgyvendinti ClubLive100. Reikalavimo nutraukti asmeninių duomenų, pateiktų, kad būtų galima įgyvendinti ClubLive100, apdorojimą pateikimas yra tolygu narystės sutarties ClubLive100 neatidėliojamam nutraukimui Nario iniciatyva ir prilygsta negalėjimui toliau naudotis Programa. Norėdamas pasinaudoti aukščiau išdėstyta teise, Narys turi nutraukti narystės sutartį remiantis VII dalies 1 punkto nuostatomis. 
 
IV. Nariams Taikoma Kaina
 1. ClubLive100 Narys turi teisę įsigyti Produktus iš Parduotuvės už Nariams Taikomą Kainą.
 2. Narys perka Produktus ClubLive100 ,vadovaujantis Nuostatomis ir Sąlygomis, tik savo asmeniniam naudojimui. Nariui neleidžiama įsigyti Produktų didmeniniais kiekiais tuo atveju, jei esama aplinkybių, rodančių, kad iš pirkimo siekiama gauti naudos, ypač tuo atveju, jei perkama su tikslu perparduoti. 
 
V. Programoje naudojami komunikacijos metodai
 1. Komunikacija tarp Sudarytojo ir Narių bus vykdoma išimtinai tik elektroniniu paštu, naudojant Nario pateiktą arba paties Nario Programos vykdymo metu pakeistą elektroninio pašto adresą; vadovaujantis II dalies 3 punktu ryšys su Sudarytoju bus palaikomas elektroniniu būdu – elektroniniais laiškais adresu: office@zepter.lt.
 2. Sudarytojas teiks su Programa susijusią informaciją, įskaitant informaciją, susijusią su įpatingais pasiūlymais, kvietimais arba renginiais, kuri bus skirta Nariui, įskaitant ir naudojimąsi automatinėmis pranešimų sistemomis.
 3. Bet kokie elektroniniu būdu Sudarytojui siunčiami klausimai bus atsakyti per tris darbo dienas, išskyrus atvejus, numatytus VI straipsnio 4 punkte.  
 
VI. Skundo dėl Programos pateikimo procedūra
 1. Sudarytojas įsipareigoja tinkamai vykdyti narystės sutartį ir yra atsakingas už jos netinkamą vykdymą arba nevykdymą.
 2. Skundai, susiję su ClubLive100 veikimu, gali būti pateikiami elektronine forma – siunčiant elektroninius laiškus adresu: office@zepter.lt.
 3. Skunde turėtų būti nurodyti besiskundžiančio Nario vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas ir tikslios priežastys, dėl kurių teikiamas skundas, kartu su aiškiai išreikštu reikalavimu. Vartotojo Nario atveju ankstesniame sakinyje išdėstyti reikalavimai yra tik rekomendacinio pobūdžio ir jų nesilaikymas neturės įtakos pateikto skundo veiksmingumui.
 4. Sudarytojas skundus apsvarsto per 14 dienų nuo jų gavimo. Nariui apie sudarytojo sprendimą bus pranešta elektroniniu paštu arba bet kokiu kitu būdu, dėl kurio su Nariu buvo susitarta.
 5. Remiantis 12 Vartotojų teisių įstatymo, galiojančio nuo 2014 m. gegužės mėn. 30 d. straipsniu, Sudarytojas informuoja, kad Vartotojas Narys gali spręsti ginčus ir siekti savo reikalavimų patenkinimo neteisminiu keliu. Detali informacija apie visas su tuo susijusias procedūras bei jų naudojimo taisykles yra prieinama patalpose ir tinklalapiuose įstaigų, veikiančių pagal kiekvieno Vartotojo Nario nuolatinę gyvenamąją vietą, kurių numatytasis tikslas yra vartotojų apsauga, ir – tuo atveju, jei Vartotojo Nario nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje – savivaldybės vartotojų socialinių institucijų, kurių viena iš numatytųjų užduočių yra vartotojų teisių apsauga ir Prekybos inspekcijos provincijos padalinių patalpose bei tinklalapiuose, ir žemiau nurodytais Konkurencijos ir vartotojų apsaugos tarnybos  interneto adresais:

http://www.vvtat.lt
https://kt.gov.lt
 

Vartotojai Nariai taip pat gali pasinaudoti Europos interneto platforma norėdami ginčus išspręsti internete ir sprendimus dėl ginčų ar reikalavimų priimti neteisminiu keliu. Platforma prieinama adresu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  
 
VII. Narystės sutarties nutraukimas ir atsakomybė
 1. Narys gali bet kada nutraukti narystę ClubLive100 pateikdamas pareiškimą, tolygų narystės sutarties nutraukimui. Nario pateiktas pareiškimas dėl sutarties nutraukimo įsigalioja tą akimirką, kai minėtas pareiškimas pasiekia Sudarytoją tokiu būdu, kad Sudarytojas turi galimybę susipažinti su pareiškimo turiniu (nutraukimo įsigaliojimo diena). Tam, kad pareiškimas įsigaliotų, pakanka tiesiog nusiųsti jį Sudarytojui elektroniniu būdu, išsiunčiant elektroninį laišką adresu: office@zepter.lt . Įvykus narystės sutarties nutraukimui, nutraukimo įsigaliojimo dieną Narys praranda teisę į Nariams Taikomą Kainą.
 2. Esant svarbioms priežastims, Sudarytojas gali – nepažeidžiant kitų teisių, kurios pagal įstatymus galioja Sudarytojui tokiais atvejais – neatidėliodamas nutraukti su Nariu sudarytą narystės Programoje sutartį. Svarbiomis priežastimis, minimomis ankstesniame sakinyje, laikomas bet koks veiksmas, pažeidžiantis įstatymus, kenkiantis Sudarytojo reputacijai ar grubiai pažeidžiantis Parduotuvės Taisyklių nuostatas, numatytas Parduotuvės Taisyklėse arba Nuostatose ir Sąlygose, toks kaip netikslių, neišsamių arba kito asmens asmeninių duomenų nurodymas, arba Produktų įsigijimas iš Parduotuvės didmeniniais kiekiais, arba tuo atveju, jei esama aplinkybių, rodančių kad iš pirkimo siekiama gauti naudos, ypač tuo atveju, jei perkama su tikslu perparduoti. Sudarytojo pareiškimas dėl sutarties nutraukimo įsigalioja tą akimirką, kai minėtas pareiškimas pasiekia Sudarytoją tokiu būdu, kad Sudarytojas turi galimybę susipažinti su pareiškimo turiniu (nutraukimo įsigaliojimo diena). Pareiškimas dėl sutarties nutraukimo bus pateiktas elektronine forma, jį išsiuntus į Nario elektroninio pašto adresą ir jame nurodant narystės ClubLive100 nutraukimo priežastis. Narys gali pateikti apeliaciją dėl narystės nutraukimo per 7 dienas nuo pranešimo apie narystės nutraukimą gavimo, pareiškimą, kuriame pagrindžiama apeliacija nusiųsdamas elektroniniu laišku, adresu: office@zepter.lt . Tam, kad apeliacija galiotų, ji turi būti išsiųsta prieš pasibaigiant minėtam terminui. Sudarytojas apsvarstys apeliaciją per 7 dienas nuo jos gavimo. Apie Sudarytojo sprendimą Narys bus informuojamas elektroniniu paštu. Tuo atveju, jei Nario apeliacija patenkinama, Sudarytojas atsiima savo pareiškimą dėl narystės ClubLive100 sutarties nutraukimo ir grąžina Nariui Nario statusą.
 3. Įvykus sutarties nutraukimui, kaip nurodyta aukščiau esančiame 2 punkte, Narys nutraukimo įsigaliojimo dieną praranda teisę į Nariams Taikomą Kainą.
 4. Nutraukimo įsigaliojimo dieną Sudarytojas nustos apdoroti Nario asmeninius duomenis, taikant atvejus, kai, remiantis asmeninių duomenų apsaugos įstatymo, galiojančio nuo 1997 m. rugpjūčio mėn. 29 d., 23 str. 1 para. 5 punktu (su vėlesniais pakeitimais), Sudarytojas turi teisę remdamasis teisiniu pagrindu apdoroti asmeninius duomenis.
 5. Sudarytojas neprisiima atsakomybės dėl:
  1. Programos Nario veiksmų, nesuderinamų su Nuostatomis ir Sąlygomis arba įstatymų normomis, ar bet kokių iš to kylančių pasekmių
  2. Vartotojo vardo ir slaptažodžio, naudojamo prisijungiant prie Paskyros, atskleidimo trečiosioms šalims dėl paties Nario veiksmų,
  3. Vartotojo vardo, slaptažodžio ar kitų duomenų suteikimo asmenims, kuriems prieigą prie tokių duomenų suteikia atitinkami teisės aktai,
  4. Ne iki galo įvykusio duomenų perdavimo arba nepakankamo duomenų perdavimo greičio, atsiradusio dėl techninių apribojimų ir nario naudojamų duomenų perdavimui skirtų ryšio priemonių,
  5. Bet kokio tinkamo Programos veikimo sutrikimo, įvykusio dėl  nenugalimos jėgos (Force majeure). 
 
VIII. Narystės ClubLive100 sutarties nutraukimas
 1. Vartotojas Narys turi teisę nutraukti narystės ClubLive100 sutartį (nenurodydamas jokios priežasties ir neturėdamas už tai nieko mokėti) per 14 dienų nuo registracijos procedūros užbaigimo, pateikdamas Sudarytojui pareiškimą elektroniniu būdu elektroninio pašto adresu: office@zepter.lt . Tam, kad būtų laikomasi aukščiau nurodyto termino, Vartotojas Narys pareiškimą turi išsiųsti prieš minėtam terminui pasibaigiant.
 2. Norėdamas pateikti pareiškimą, minimą aukščiau esančiame 1 punkte, Vartotojas narys gali pasinaudoti žemiau pateikta forma, tačiau to daryti jis neprivalo.
 3. Nutraukus narystės sutartį, sutartis laikoma negaliojančia ir Vartotojas Narys netenka teisės į Programos teikiamas privilegijas, įskaitant ir tas, kuriomis dar nebuvo pasinaudojęs, bei tas, kuriomis jau pasinaudojo.
IX Nuostatų ir Sąlygų pakeitimas
 1. Sudarytojas gali bet kada pakeisti Nuostatas ir Sąlygas tam, kad būtų užtikrintas saugus ClubLive100 veikimas, įskaitant atvejus, kuomet siekiama užkirsti kelią galimam sukčiavimui, suteikti nariams papildomų privilegijų arba praplėsti jau esamas, arba papildyti Programą naujomis funkcijomis. Be to, Sudarytojas gali pakeisti Sąlygas ir Nuostatas tuo atveju, jei įsigalioja nauji įstatymai, susiję su Sudarytojo vykdomu verslu. Kiekvienas Narys apie pakeitimus bus nedelsiant informuotas elektroniniu paštu, likus mažiausiai 30 dienų iki pasikeitimų įsigaliojimo. Sudarytojas taip pat informuos apie pasikeitimus Parduotuvės tinklalapyje. Nuostatų ir Sąlygų pakeitimai, kuriems taikomas žemiau esantis 2 punktas, įsigalioja praėjus 30 dienų nuo tada, kai narys buvo apie juos informuotas. Laikoma, kad narys priėmė pakeitimus, jei per 30 dienų nuo tada, kai buvo atitinkamai informuotas, jis nepasitraukia iš ClubLive100. Per 30 dienų nuo nuo pranešimo apie pasikeitimus, Narys turi teisę naudoti iki tol galiojusią Nuostatų ir Sąlygų formuluotę.
 2. Nuostatų ir Sąlygų pakeitimai, kylantys iš būtinybės jų nuostatas suderinti su privalomomis galiojančių įstatymų nuostatomis, įsigalios tą pačią dieną kaip ir minėtos įstatymų nuostatos, tačiau Sudarytojas įsipareigoja pasistengti išlaikyti pranešimo apie pakeitimus data tokią, kaip nurodyta aukščiau esančiame 1 punkte.
 3. Atvejais, numatytais žemiau esančiame 4 punkte, Sudarytojas pasilieka teisę laikinai sustabdyti arba nutraukti Programą. Apie tokį sprendimą Nariams bus nedelsiant pranešta elektroniniu paštu, likus bent 30 dienų iki Programos laikino sustabdymo arba nutraukimo. Apie Programos laikiną sustabdymą arba nutraukimą Sudarytojas taip pat informuos ir Parduotuvės tinklalapyje. Nariai gali įsigyti produktus už Nariams Taikomą Kainą iki datos, nurodytos pranešime, kuomet programa bus laikinai sustabdyta ar nutraukta.
 4. Sudarytojas gali laikinai sustabdyti Programą dėl:
  1. Per mažo susidomėjimo Programa,
  2. Nepavykus pasiekti tikslų, dėl kurių Programa buvo sukurta. 
X. Baigiamosios nuostatos
 1. Įgaliojimai, kylantys iš Narystės ClubLive100, negali būti Nario perkelti trečiajam asmeniui.
 2. Atvejais, neaptariamais šiose Nuostatose ir Sąlygose, bus taikomi Lietuvos teritorijoje galiojantys įstatymai, išskyrus tuos atvejus, kuomet privaloma tvarka turi būti taikomi įstatymai, galiojantys Vartotojo Nario nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.
 3. Bet koks iš šių Taisyklių kylantis ar su jomis susijęs ginčas bus sprendžiamas bendrosios kompetencijos teisme, veikiančiame pagal Sudarytojo buveinės vietą, išskyrus ginčus su Vartotoju Nariu, kurie bus sprendžiami teisme, veikiančiame pagal Vartotojo Nario nuolatinę gyvenamąją vietą arba kitame teisme (kurį pasirenka Vartotojas Narys), jei taip nurodo įstatymai, galiojantys Vartotojo Nario nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.
 4. Nuostatos ir Sąlygos yra prieinamos Nariams ten, kur Sudarytojas vykdo verslą, Parduotuvės tinklalapyje.

 
 
 
 

NARYSTĖS SUTARTIES NUTRAUKIMO FORMA 

(prašome formą užpildyti ir išsiųsti tik tuomet, jei norite nutraukti narystės sutartį)

 
…………………………………………
       (Nario vardas ir pavardė)

…………………………………………
                (Nario adresas)
 


                                                                                     UAB „Zepter International“
                                                                            A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius


Pranešu, kad nutraukiu narystės (ClubLive100 narystės) sutartį, sudarytą ..................... (data)……………………………………
              (Vieta, data)
…………………………………….
           (Nario parašas)

Accept

Slapukai

Ši svetainė naudoja slapukus, kad Jūsų naršymas internete būtų patogus, veiksmingas ir saugus. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie yra saugomi Jūsų kompiuterio sistemoje, kad būtų galima visas galimybes, esančias mūsų internetinėje parduotuvėje, naudoti optimaliai. Mes aiškiai pabrėžiame, kad kai kurie iš šių slapukų yra persiunčiami iš mūsų serverio į Jūsų kompiuterio sistemą - "sesijos slapukai". Šie slapukai automatiškai ištrinami iš standžiojo disko sesijos pabaigoje Slapukų politika .